PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE: WŁADZA RODZICIELSKA I JEJ OGRANICZENIE

Omawiając wybrane elementy ograniczenia władzy rodzicielskiej w pierwszej kolejności należy odwołać się do ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.), w dalszej części zwanej „KRO”, której artykuł 97 stanowi, że „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sad opiekuńczy”. KRO przewiduje także możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej względem jednego z rodziców wskazując, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków oraz uprawnień w stosunku do dziecka.

Czytaj więcej…