Pieczęć urzędowa w szkole

Zgodnie z Ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity z 2005 r Dz. U. nr 235, poz. 2000) pieczęć urzędowa, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu określają przepisy, podlega określonym obostrzeniom prawnym.
W art. 16c. ust. 1 tej ustawy jest opis cech urzędowej pieczęci:
• metalowa,
• okrągła,
• tłoczona,
• zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania, w naszym przypadku „nazwa szkoły”.

Natomiast rozmiary pieczęci urzędowej określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. 1955 nr 47 poz. 316 ze zm.). Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia RM wymiary pieczęci urzędowych do tłoczenia w papierze i do tuszu wynoszą 36 mm średnicy, do laku wynoszą 30 mm średnicy (§ 13), do legitymacji szkolnych 20 mm średnicy (§ 13 pkt 2).
Treść pieczęci urzędowych w szkole zawiera nazwę szkoły, która jest zapisana w statucie szkoły, co jest unormowane w Rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Szkoły filialne używają pieczęci urzędowych szkół, którym organizacyjnie podlegają, a szkoły pozostające w zespole szkół samodzielne nazwy bez dodatku „w Zespole…”.

Gdy chodzi o kolor tuszu w przepisach prawa nie ma jednoznacznych zapisów odnośnie koloru tuszu do pieczęci urzędowych. Każdy kolor jest dozwolony. W szkołach powszechnie stosuje się kolory czerwony lub niebieski. Stosowanie koloru czarnego pieczęci może utrudniać odróżnienie oryginału dokumentu od jego kopii.

Czytaj więcej …