Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową wysokości:
1) za 20 lat pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy – 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

W celu uregulowania zasad ustalania okresu pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz obliczania nagrody, wydane zostało na podstawie art. 47 ust. 2 KN rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418).

Okres pracy

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że wliczeniu do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej podlegają okresy pracy oparte wyłącznie na stosunku pracy, czyli na: umowie o pracę, spółdzielczej umowie o pracę, powołaniu, mianowaniu, wyborze. Okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz okresy świadczenia pracy na podstawie wszelkich rodzaju umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) nie podlegają zaliczeniu.
 Należy pamiętać, że nie jest konieczne, aby przez cały wymagany okres być zatrudnionym w charakterze nauczyciela, wliczeniu podlega także inny charakter pracy. Oczywiście w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, zatrudnienie w charakterze nauczyciela staje się warunkiem koniecznym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Czytaj więcej